Intercollegiale toetsing

Middels intervisie en samenwerking houden we elkaar scherp in de uitoefening van ons vak. Regelmatig benutten wij onderling de specifieke expertise van de verschillende partners.

MfN (Mediatorsfederatie Nederland)

Mediators van Mediation Plus zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en voldoen allen aan de eisen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Zij opereren conform het MfN Mediation Reglement en houden zich aan de Gedragsregels voor de MfN registermediator. Daarmee vallen zij onder de SKM Klachtenregeling en de tuchtrechtspraak volgens het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Zij voldoen aan de door de SKM gestelde opleidingseisen en houden hun kennis en vaardigheden op peil conform de door de SKM opgestelde regels van 'permanente educatie'.

M+ Protocol

Verloop mediations:

  1. U neemt contact met ons op of uw doorverwijzer vraagt ons contact met u op te nemen.
  2. Mediation Plus reageert binnen 24 uur op elke mediationaanvraag en de mediator van Mediation Plus zorgt voor een eerste gesprek met partijen binnen 7 dagen.
  3. Mediation Plus zorgt ervoor dat partijen, alvorens een mediation begint, goed geïnformeerd zijn over alle relevante aspecten en (on)mogelijkheden van mediation, toetst ook zelf of mediation de meest geëigende methode is om tot een oplossing van het conflict te komen en checkt bovendien of hij/zij als mediator van Mediation Plus goed bij partijen en het conflict past.
  4. Mediation Plus zal partijen bij ongeschiktheid van mediation voor hun conflict behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van conflictoplossing of van andere meer geschikte vormen van begeleiding.
  5. De mediator van Mediation Plus hanteert bij elke mediation een mediationovereenkomst.
  6. De mediator van Mediation Plus evalueert aan het eind van elke mediationbijeenkomst met partijen de voortgang van de mediation en indien nodig de concrete toepassing van de contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid.
  7. De mediator van Mediation Plus houdt de opdrachtgever van de mediation, voor zover die niet één van de partijen is, op de hoogte van de voortgang van de mediation, zonder daarbij de overeengekomen vertrouwelijkheid te schenden. De mediator geeft dus geen informatie over de inhoudelijke voortgang. 
  8. De mediator van Mediation Plus houdt de opdrachtgever van een mediation, voor zover die niet tevens een der partijen is, op de hoogte van de voortgang van de mediation, zonder uiteraard de overeengekomen vertrouwelijkheid te schenden (dus niet over de inhoudelijke voortgang).
  9. De mediator van Mediation Plus zorgt ervoor dat bij een geslaagde mediation de bereikte oplossing en verdere afspraken tussen partijen door hem of door een in onderling overleg tussen partijen en mediator aan te wijzen deskundige in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Die overeenkomst wordt vervolgens door de partijen ondertekend. Indien geen vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld, bevestigt de Mediation Plus mediator aan partijen schriftelijk, op neutrale wijze, de beëindiging van de mediation. De mediator van Mediation Plus overlegt dan met partijen hoe zij het best verder kunnen gaan.
  10. De mediators van Mediation Plus evalueren regelmatig met elkaar hun functioneren, gebruikmakend van de door partijen ingevulde en geretourneerde evaluatieformuleren.